11 ZÁSAD SPRÁVNEJ OBCHODNEJ PRAXE

Základná zásada

1. Signatári Iniciatívy ako zmluvné strany sú povinné konať v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

Všeobecné zásady

2. SPOTREBITELIA:
Zmluvné strany by vždy mali v rámci vzťahov medzi podnikmi brať do úvahy záujmy spotrebiteľov a celkovú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Zmluvné strany by mali pri distribúcii tovaru v rámci celého dodávateľského reťazca zabezpečiť najvyššiu efektivitu a optimalizáciu zdrojov.

3. ZMLUVNÁ SLOBODA:
Zmluvné strany predstavujú nezávislé hospodárske subjekty a vzájomne rešpektujú svoje práva nastaviť si vlastnú stratégiu a stratégiu riadenia, a to vrátane slobody nezávisle rozhodnúť, či uzavrieť, alebo či neuzavrieť dohodu.

4. POCTIVÝ OBCHODNÝ STYK:
Zmluvné strany by sa k sebe mali chovať zodpovedne, jednať spolu v dobrej viere a s náležitou profesionálnou starostlivosťou.

Konkrétne zásady

5. PÍSOMNÉ DOHODY:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy mali písomnú formu.
Dohody by mali mať písomnú formu okrem prípadov, kedy je to neuskutočniteľné, alebo prípadov, kedy ústne dohody sú pre obe strany prijateľné a výhodné.

6. PREDVÍDATEĽNOSŤ:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy boli jasné a transparentné a upravovali čo možno najviac relevantných a predvídateľných prvkov, vrátane práv a postupov ukončenia.
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby nedochádzalo k jednostranným zmenám zmluvných podmienok s výnimkou prípadov, kedy bola možnosť jednostrannej zmeny a okolnosti a podmienky, za akých k nej môže dôjsť, dojednané vopred.
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby zmluvy stanovili postup, v rámci ktorého každá zo strán prerokuje s druhou stranou prípadné zmeny, ktoré sú na základe zmluvy možné a ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie zmluvy či vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam.

7. DODRŽIAVANIE DOHȎD:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby uzatvorené zmluvy boli dodržané.

8. INFORMÁCIE:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby k výmene informácií dochádzalo v prísnom súlade s právnymi predpismi pre hospodársku súťaž a ďalšími platnými právnymi predpismi, a aby pri tom bolo primeraným spôsobom zabezpečené, aby poskytnuté informácie boli správne, a nie zavádzajúce.

9. DȎVERNOSŤ:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby bola ctená dôvernosť informácií.
(s výnimkou prípadov, kedy už sú príslušné informácie verejné alebo ak ich prijímajúca strana nezávisle získala zákonným spôsobom a v dobrej viere).
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby ním poskytnuté dôverné informácie využila prijímajúca strana iba na účely, na aké boli tieto informácie poskytnuté.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA RIZIKO:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby všetky zmluvné strany v dodávateľskom reťazci niesli primeraným spôsobom svoje podnikateľské riziká.

11. ODȎVODNENIE POŽIADAVKY:
Rešpektujeme právo zmluvnej strany na to, aby voči nej neboli použité vyhrážky k tomu, aby druhá strana získala neodôvodnenú výhodu či preniesla neodôvodnené náklady.


Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 51 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 623 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú takmer 27-tisíc ľudí. Na pultoch svojich predajní ponúkajú v každom okamihu spolu približne 230 miliónov kusov výrobkov.

Kontakt pre médiá:

JUDr. Jana Venhartová, riaditeľka, PKS, venhartova@pks.sk, 0903 468 149
Diana Chovancová Stanková, SAMO, hovorca@modernyobchod.sk, 0948 164 888
Lenka Puzlíková, 1st CLASS AGENCY, puzlikova.lenka@1stclass.sk, 0911 119 181
www.ferovyobchod.sk

Zásady správnej obchodnej praxe