POTRAVINÁRI A ZAHRANIČNÉ OBCHODNÉ REŤAZCE SA ZAVÄZUJÚ K FÉROVÝM VZŤAHOM

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod aj na Slovensku. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu. K dnešnému dňu, 9.2.2018, pristúpilo k zásadám a pravidlám férového obchodu 8 členov PKS – spoločnosti  Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5 členov SAMO – obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco.

„Iniciatíva pre férový obchod je otvorenou platformou presadzovania zásad správnej obchodnej praxe v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Až 90 % potravinového tovaru vyrobeného na Slovensku totiž predávajú obchodné reťazce a sú kľúčovým prvkom na ceste slovenskej potraviny k slovenskému spotrebiteľovi. Preto budeme aktívne komunikovať túto iniciatívu a pozývať do nej aj ďalších slovenských potravinárov, ktorí majú záujem zasadiť sa o férové vzťahy so svojimi odberateľmi,“ hovorí Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

„Vítané budú všetky dodávateľské a obchodné združenia a individuálni zástupcovia potravinárov a obchodníkov, ktorým záleží na korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca. Prihlásením sa k Iniciatíve sa každý signatár zaväzuje upraviť svoje interné postupy podľa Zásad správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory riešiť najskôr formou mediácie a následne dohodou, čo je rýchlejšie a lacnejšie riešenie a hlavne nenarušuje vzájomné vzťahy medzi potravinárom a obchodníkom. K Iniciatíve sa dá prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky www.ferovyobchod.sk a každý záujemca dostane plnú podporu Iniciatívy pri zavádzaní uvedených pravidiel do svojej praxe,“ predstavuje Iniciatívu pre férový obchod Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Snahou PKS, SAMO a ich členov je rozvíjať svoje podnikanie za podmienok, ktoré budú férové pre obe strany a dajú korektný rámec sporným situáciám, ktoré môžu vzniknúť v dodávateľsko-odberateľskom obchodnom vzťahu. Podporiť potravinársky priemysel na Slovensku plánujú aj svojou dobrovoľnou spoluprácou, počúvaním zákazníka, predvídaním trendov v  spotrebiteľskom správaní a výrobou takých produktov a inovácií, ktoré naplnia potreby spotrebiteľov.

Na pultoch členov Slovenskej aliancie moderného obchodu sa v každom momente ponúka približne 230 miliónov výrobkov a slovenskí potravinári sú dôležitým dodávateľom obchodu hlavne v hydinárskom, cukrovarníckom, mlynskom priemysle, či pri včelích produktoch. Členovia SAMO otvárajú cesty slovenským dodávateľom, vrátane malých a stredných producentov, výsledkom čoho je medziročný nárast počtu slovenských dodávateľov od októbra 2016 v priemere až o 11 %. Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska spolu v hodnote viac ako 1,5 mld. Eur. Medzinárodné obchodné reťazce pomohli mnohým slovenským výrobcom, potravinárom, rozvinúť svoje podnikanie, využiť svoje výrobné aj personálne kapacity a tiež im poskytli priestor na expanziu do zahraničia napríklad výrobou ich privátnych značiek.

„Iniciatíva vytvára samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy medzi potravinármi a obchodníkmi. Predstavuje však aj príležitosť na skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov a vytvorenie lepších podnikateľských príležitostí pre slovenských výrobcov potravín. A my máme záujem na tom, aby táto príležitosť bola čo najlepšie využitá,“ uzatvára Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Iniciatíva pre férový obchod vznikla v roku 2011 na základe požiadavky európskych asociácií výrobcov a obchodníkov, aby sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy riešili alternatívnymi spôsobmi. V roku 2013 boli na platforme Európskej komisie prijaté zásady férového podnikania a riešenia prípadných sporov a tieto zásady by sa mali aplikovať aj v rámci obchodnej praxe v jednotlivých členských krajinách EÚ. Do roku 2017 už k Iniciatíve pre férový obchod pristúpilo 380 združení a spoločností, ktoré spolu predstavujú 1160 individuálnych spoločností po celej Európe.


Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 51 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 623 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú takmer 27-tisíc ľudí. Na pultoch svojich predajní ponúkajú v každom okamihu spolu približne 230 miliónov kusov výrobkov.

Kontakt pre médiá:
E-mail: info@ferovyobchod.sk

 

POTRAVINÁRI A ZAHRANIČNÉ OBCHODNÉ REŤAZCE SA ZAVÄZUJÚ K FÉROVÝM VZŤAHOM