KĽÚČOVÉ DÁTA POTRAVINÁRSTVO A OBCHOD NA SLOVENSKU

Slovenské potravinárstvo

 • Slovenskí potravinári spracovávajú približne 70 % slovenskej agroprodukcie.
 • Slovensko dosiahlo hrubú potravinársku produkciu v roku 2016 vo výške 3,8 mld. eur a je na chvoste Európskych krajín.
 • Na Slovensku je najväčším potravinárskym odvetvím mäsospracujúci priemysel, ktorý sa podieľa na potravinárskej výrobe 20,8 %, druhým najväčším odvetvím s 14,7 % je výroba mliečnych výrobkov .
 • Potravinársky priemysel sa podieľa na celkovej zamestnanosti vo výške 2,18 %, v potravinárstve je na Slovensku zamestnaných spolu 54 400 zamestnancov.
 • Priemerná mzda v slovenskom potravinárstve je vo výške 89,69 % celkovej priemernej mzdy, v roku 2016 dosahovala úroveň 818 eur.
 • V roku 2016 odviedol potravinársky priemysel daň z príjmu vo výške 33 mil. EUR.
 • V rámci priemyselnej výroby Európskej únie je potravinárstvo najväčším odvetvím, ktoré z hľadiska obratu dosahuje cca. 970 mld. eur, čo znamená 16,5 % podiel na priemyselnej produkcii a 14,3 % podiel na zamestnanosti, čiže je aj najväčším zamestnávateľom v spracovateľskom priemysle.
 • Potravinársky priemysel na Slovensku sa ale za posledné 3 desaťročia zmenil. Po takmer troch desaťročiach transformačného procesu niektoré odvetvia potravinárskeho priemyslu na Slovensku zanikli. Slovensko sa stalo krajinou produkujúcou takmer výlučne monokultúry, ktoré vyváža do zahraničia a následne vo forme potravín s pridanou hodnotou dováža späť. Na potravinársky priemysel mal negatívny dopad transformačný efekt, ktorý sa prejavil najmä na poklese zamestnanosti a na objeme výroby.
 • V roku 2016 dosiahol zahraničný obchod Slovenskej republiky záporné saldo až 1,3 mld. eur. Pokiaľ sa nezvýši výkonnosť a efektívnosť potravinárskeho priemyslu, zlepšenie tejto situácie nie je možné riešiť masívnym zvýšením poľnohospodárskeho vývozu, pretože bude viesť k ďalšej eskalácii potravinárskeho importu s vysokou pridanou hodnotou.

Zahraničné obchodné reťazce na Slovensku:

 • Na pultoch svojich predajní ponúkajú členovia SAMO v každom momente spolu 230 miliónov kusov výrobkov.
 • Až 85 – 90 % potravinového tovaru vyrobeného na Slovensku predajú obchodné reťazce.
 • Podiel 5 členov SAMO na hodnote predaja rýchloobrátkového tovaru na Slovensku predstavoval podľa Spotrebiteľského panela GfK v roku 2017 až 54,5 %.
 • Členovia SAMO otvárajú cesty slovenským dodávateľom, predovšetkým malým a stredným producentom, výsledkom čoho je medziročný nárast počtu slovenských dodávateľov od októbra 2016 v priemere až o 11 %.
 • Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska spolu v hodnote 
viac ako 1,5 mld. eur.
 • Obchod patrí k oporám slovenskej ekonomiky a je tiež významným prispievateľom do štátneho rozpočtu. Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu za posledný účtovný rok odviedli do štátneho rozpočtu spolu 59 miliónov eur na dani z príjmov a dani z majetku a 314 miliónov Eur na dani z pridanej hodnoty.
 • Obchod je tiež veľkým zamestnávateľom, na Slovensku zamestnáva spolu 300 000 zamestnancov, z čoho takmer 10 % – viac ako 27 0000 – pracovalo práve u členov Slovenskej aliancie moderného obchodu.
 • Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz investovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur a to bez úľav v rámci štátnej pomoci.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 51 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 623 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú takmer 27-tisíc ľudí. Na pultoch svojich predajní ponúkajú v každom okamihu spolu približne 230 miliónov kusov výrobkov.

Kontakt pre médiá:

JUDr. Jana Venhartová, riaditeľka, PKS, venhartova@pks.sk, 0903 468 149
Diana Chovancová Stanková, SAMO, hovorca@modernyobchod.sk, 0948 164 888
Lenka Puzlíková, 1st CLASS AGENCY, puzlikova.lenka@1stclass.sk, 0911 119 181
www.ferovyobchod.sk

KĽÚČOVÉ DÁTA POTRAVINÁRSTVO A OBCHOD NA SLOVENSKU